Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

pytum
4946 af6f 500
my kind of dream vol. 1
Reposted fromPiro Piro viacomiendolirica comiendolirica
pytum
pytum
pytum
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viagdziejestola gdziejestola
pytum
3542 1067 500
Reposted fromfungi fungi viainvincible invincible
pytum
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viaaynis aynis
pytum
1992 9f30
us, lions
Reposted fromcats cats viaTylkoChwila TylkoChwila
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viajoannna joannna
pytum

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viaaynis aynis

April 12 2017

pytum
5067 dcba

July 10 2015

pytum

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
pytum

July 09 2015

pytum
6142 35ec 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamaking-love making-love
pytum
5598 a3a8 500
chyba spieprzyłam większość z nich...
Reposted fromshrew shrew viaxannabelle xannabelle
pytum
9330 7117 500
Warszawa, Muranów
Reposted fromoverdrawn overdrawn viaxannabelle xannabelle
pytum
7243 5814
Reposted fromyolo28 yolo28 viamoth-into-flame moth-into-flame
pytum
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaxannabelle xannabelle

July 08 2015

pytum
pytum
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl